ЗДО №13, ДНЗ №13 "Ластівка", Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Нормативна база, заходи роботи

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 13

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

НАКАЗ

 

20.12.2020                                        м. Вінниця                 № 170

 

Про запобігання випадків

булінгу в закладі дошкільної освіти

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити ГРЕБЕНЮК Г.О., вихователя-методиста закладу, уповноваженою особою  для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб.

2. Вихователю-методисту ГРЕБЕНЮК Г.О.:

2.1. Постійно організовувати соціально-педагогічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу.

2.2. Вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про випадки булінгу.

2.3. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов’язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

Відповідальна: вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.
Термін виконання: постійно

3. Вихователям закладу дошкільної освіти:

3.1. Нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей.

3.2. Проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

3.3. У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, повідомити керівникові закладу освіти чи вихователю-методисту таку інформацію з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

Відповідальні: вихователі всіх вікових груп
Термін виконання: постійно

4. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти (додаток 1)

Відповідальна: завідувач КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» БРАСЛАВЕЦЬ О.Б.
Термін виконання: постійно

5. Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення  про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради» (додаток 2)

Відповідальна: вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.
Термін виконання: до 27.12.2019 року

6. Завідувачу господарством ТРОХИМЧУК Л.М. щотижня здійснювати перевірку приміщень, території закладу освіти з метою виявити місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу

Відповідальна: завідувач господарством ТРОХИМЧУК Л.М.
Термін виконання: постійно

7. Вихователю-методисту ГРЕБЕНЮК Г.О.  оприлюднити на веб-сайті закладу освіти: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення  про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

Відповідальна: вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.
Термін виконання: до 27.12.2019 року

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

Завідувач КЗ «ДНЗ №13 ВМР»                                                                    О.Б. БРАСЛАВЕЦЬ

 

 

 

                                                                                             Додаток 2

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»

№ 170 від 20.12.2020 року

_______ О.Б. БРАСЛАВЕЦЬ

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 13

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

     

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

    2. Повноваження керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 13

Вінницької міської ради» (далі – КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»):

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Вихователь-методист забезпечує:

реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті КЗ «ДНЗ № 13 ВМР», розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

 • план заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.3. Педагогічні працівники КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»:

забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

 

    3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»  (далі – Комісія) створюється наказом керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2.У своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР», Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей із повідомленням про випадки булінгу (цькування).

  4. Порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 • Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) із залученням осіб, від яких отримали інформацію.
 • Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 • Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

  5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування)

 • У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».
 • Виконується рішення та рекомендації Комісії КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».
 • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Керівник КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».

  6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

 

6.2.2. зобов’язані:

повідомляти керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право:

отримувати інформацію про діяльність КЗ «ДНЗ № 13 ВМР», у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівнику КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти керівнику КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

   7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»  (далі – Положення) затверджується рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» та затверджується наказом керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» та відповідно до наказу керівника КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».

 

 

Додаток 1                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                 Завідувач  КЗ«ДНЗ № 13 ВМР»

                                                            _____________О.Б. БРАСЛАВЕЦЬ

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВИПАДКАМ БУЛІНГУ/ЦЬКУВАННЯ

В КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»

 

 

з/п

Назва заходу

Цільова

аудиторія

Термін проведення

відповідальний

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

 

 

1

Опрацювання Закону України від 18.12.2018 року №2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

Педагоги

 

23.12.2019 р.

Завідувач КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» БРАСЛАВЕЦЬ О.Б.

 

 

 

2

Висвітлення на сайті закладу заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.

Батьки, вихователі

До 26.12.2019 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

3

Анкетування учасників освітнього процесу з питань обізнаності з поняттям булінгу

Педагоги

 

Грудень 2019 р.

Завідувач КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» БРАСЛАВЕЦЬ О.Б., вихователь-

методист

 

 

 

 

 

методимтметодист  ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

4

Створення бази інструментарію для діагностування рівня психоемоційної напруги, тривожності, агресивності в дитячому колективі

Діти

дошкільного

віку

Січень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

5

Створення бази інструментарію для визначення психологічного мікроклімату, рівня конфліктності в педагогічному колективі

 

 

 

 

 

Педагоги

Лютий 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

6

Створення банку даних дітей «групи ризику»

Діти

дошкільного

віку

Січень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

7

Спостереження за міжособистісною поведінкою дітей

Діти

дошкільного

віку

Упродовж року

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О., вихователі

 

8

Спостереження за психологічним мікрокліматом в дитячому колективі

Діти

дошкільного

віку

Упродовж року

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О., вихователі

 

9

Соціометрія

Діти старшого

дошкільного

віку

Травень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О., вихователі.

 

 

 

10

Анкета «Ставлення дитини до однолітків»

Педагоги,

батьки

Лютий 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

ПРОФІЛАКТИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ,

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ЕТАП

 

11

Психологічний всеобуч «Що таке булінг? Види булінгу та шляхи подолання»

Педагоги

Березень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

12

Розробка буклету «Булінг в дитячому садку: міф чи реальність»

Педагоги

Батьки

Березень  2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

13

Розробка пам’ятки «Булінг в освітньому процесі. Що робити батькам»

Батьки

Травень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

14

Психолого-педагогічний семінар «Особиста гідність. Толерантність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Педагоги

Вересень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

15

Розробка рекомендацій «Безпека в інтернеті»

Педагоги

Батьки

Жовтень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

16

Консультація «Що робити в складних життєвих ситуаціях та до кого звертатися за допомогою»

Батьки

Листопад 2020 р

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

17

Круглий стіл «Безпечний садочок. Маски булінгу»

Батьки

Грудень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

18

Тренінг «Подолання булінгу в дитячому колективі»

Педагоги

Грудень 2020 р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

19

Консультація «Хто може стати жертвою булінгу»

Батьки

Січень 2020р.

Вихователь-методист ГРЕБЕНЮК Г.О.

 

 

 

20

Практикум «Як навчити дітей безпечної соціальної поведінки в колективі»

Педагоги

Лютий 2020 р.

Практичний

психолог

 

 

 

21

Виступ на батьківських зборах «Булінг - це не жарти!»

Батьки дітей старшого дошкільного віку

Відповідно річного плану

Практичний

психолог

 

 

22

Виступ на батьківських зборах «Обережно, булінг!»

Батьки дітей середнього дошкільного віку

Вересень  2020 р.

Практичний

психолог

 

 

 

 

23

Консультація «Жорстоке поводження з дітьми в сім’ї »

Педагоги

Квітень 2020 р.

Практичний

психолог

 

 

 

24

Рекомендації для батьків

«Безконфліктне

спілкування»

Батьки

Упродовж року

Практичний

психолог

педагог

 

 

25

Консультаційна робота учасників освітнього процесу з питань профілактики та протидії булінгу

Педагоги

Батьки

Упродовж року за потребою

Практичний

психол

соціальний

педагог

 

 

26

Профілактично- просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та протидії булінгу

Учасники

освітнього

процесу

Упродовж року за потребою, за запитом

Практичний

психолог

 

 

 

 

27

Контроль стану попередження випадків булінгу

Учасники

освітнього

процесу

Упродовж року

Завідувач

 

 

28

Робота відеозалу. Перегляд відеороликів, мультфільмів відповідної спрямованості

Діти

дошкільного

віку

Один раз у квартал упродовж року

Практичний

психолог

 

 

29

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

Діти

дошкільного

віку

Упродовж року

Вихователі

 

 

30

Створення морального безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної взаємодії під час організації освітнього процесу

 

 

Діти

дошкільного

віку

 

 

Упродовж року

 

 

Вихователі

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов'язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім'я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.

Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *