ЗДО №13, ДНЗ №13 "Ластівка", Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Академічна доброчесність

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 167 від 14.11.2017 року

«Про затвердження Положення

про академічну доброчесність»

Завідувач КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»

________ БРАСЛАВЕЦЬ О.Б.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 13 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 167 від 14.11.2017 року

«Про затвердження Положення

про академічну доброчесність»

Завідувач КЗ «ДНЗ № 13 ВМР»

________ БРАСЛАВЕЦЬ О.Б.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради»

 

1.  Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради»  є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  надання та забезпечення якісних освітніх послуг учасникам освітнього процесу, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку,  з метою впровадження окремих положень Закону України «Про освіту» щодо забезпечення прозорості та відкритості діяльності закладів освіти, їх господарсько-фінансової діяльності, створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти,  визначених в статтях 26, 30, 41, 42, 78, 79 Закону України «Про освіту», на виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 26.10.2017 № 533 «Про запровадження положень Закону України «Про освіту» щодо відкритості діяльності закладів освіти», наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради № 554 від 30.10.2017 року «Про впровадження окремих положень Закону України «Про освіту», наказу по КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» № 167 від 14.11.2017 року «Про затвердження Положення про академічну доброчесність».

2.  Принципи, норми етики та академічної

доброчесності  комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради»

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, виховання, провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст. 42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність учасниками освітнього процесу забезпечуються шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу дошкільного закладу, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання  норм про авторські права;
 • надання правдивої  інформації про результати власної освітньої діяльності;
 • відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Закону України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів розвитку, навчання та виховання дошкільників;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;
 • інформування учасників освітнього процесу про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

3.  Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на зборах колективу та громадськості, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Вихователь-методист  відповідає за методичну роботу:

3.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом нарад, активних, інтерактивних форм роботи з працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок для публікацій у фахових періодичних виданнях, на сайті закладу, на конкурсах різного рівня;

3.3.2. Використовує у своїй діяльності рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання та  рекомендує педагогічному колективу сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із учасниками освітнього процесу щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списуванння створюється Комісія з попередження  списування (плагіату) здобувачами освіти у складі завідувача КЗ «ДНЗ № 13 ВМР», вихователя-методиста, голови профспілкової організації, голови батьківського комітету КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

4. Види відповідальності 

за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні Закони України та внутрішнє Положення закладу освіти.

 

Де виявляються  порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва, необ’єктивного оцінювання:

-методичні рекомендації;

-навчально-методичні посібники;

-дидактичні ігри;

-методичні збірки;

-статті;

-консультації тощо

 

 

Форма відповідальності учасника освітнього процесу

1. У випадках плагіату, порушення академічної доброчесності, публікацій чужих розробок, ідей, використання Інтернету без посилань, надання неправдивої інформації про власну освітню діяльність дані дії є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії.

2. В разі встановлення в атестаційний період  фактів плагіату учасниками освітнього процесу педагогічний працівник може бути позбавлений кваліфікаційної категорії за рішенням Комісії з академічної доброчесності та етики.

 

Хто приймає рішення про призначення відповідальності працівнику:

          Педагогічна рада закладу, збори трудового колективу та громадськості,  атестаційна комісія закладу освіти або міська атестаційна комісія, Комісія з академічної доброчесності та етики КЗ «ДНЗ № 13 ВМР».

5. Комісія з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників

5.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади (п. 3.5).

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради, у разі зміни складу Комісії – наказом по КЗ «ДНЗ № 13 ВМР». Положення та склад комісії затверджуються на навчальний рік (до 01 вересня щорічно). Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення та склад комісії затверджуються на навчальний рік (до 01 вересня щорічно), ухвалюється серпневою педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *